Trang chủ
    Giới thiệu    
    Thiết kế bệnh viện    
    Thiết kế khác    
    Dự án đầu tư    
    Tuyển dụng    
    Tin tức    
    Hoạt động công ty    
Liên hệ
 
Tin Nổi bật Menu Phong thủy
Ngôn ngữ
  Thứ 6, Ngày 25 / 09 / 2020

 

 

  Thiết kế bệnh viện  
THIẾT KẾ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỤM BỆNH VIỆN PHÚ THỌ

Ngày 02 tháng 12 năm 2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm các bệnh viện tại khu Đồng Dõng, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.


     Thực hiện quy hoạch phát triển sự nghiệp Y Tế tỉnh Phú Thọ đến năm 2015 và định hướng năm 2020 nhằm mục đích đầu tư tăng cường, dần ổn định bền vững cơ sở vật chất cho Y Tế tỉnh đầu tư tăng cường, dần ổn định bền vững cơ sở vật chất cho Y Tế tỉnh. Và tõ t×nh h×nh thùc tÕ, nhu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh ngµy cµng cao, ®¶m b¶o quyÒn lîi cho bÖnh nh©n, cũng như địa phương cã c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh tèt h¬n, gi¶m bít khã kh¨n trong viÖc chuyÓn bÖnh nh©n lªn tuyÕn trªn. Đồng thêi lµm c¬ së thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc, tranh thñ sù hîp t¸c trong nuíc vµ ngoµi nuíc trªn lÜnh vùc y tÕ, søc khoÎ céng ®ång ngµy mét tèt h¬n. ViÖc quy hoạch x©y dùng BÖnh viÖn §a khoa thùc hµnh vïng Phó Thä, bÖnh viÖn Nhi tØnh Phó Thä, bÖnh viÖn Phô s¶n tØnh Phó Thä, bÖnh viÖn M¾t tØnh Phó Thä lµ rÊt cÇn thiÕt vµ phï hîp víi nhu cÇu cña nh©n d©n trong viÖc ch¨m sãc søc khoÎ. Quy hoạch làm cơ sở cho hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của thành phố Việt Trì hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại và phát triển bền vững hơn. Bên cạnh đó quy hoạch cũng làm cơ sở và công cụ cho chủ đầu tư, các nghành, các cấp chính quyền trong việc lập các dự án, chương trình đầu tư và hoạch định các chính sách phát triển, quản lý xây dựng trên địa bàn khu vực nghiên cứu.

     Khu đất quy hoạch xây dựng các công trình bệnh viện nằm ở phía Tây- Nam xã Phượng Lâu và phía Đông- Bắc xã Vân Phú thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tæng diÖn tÝch khu ®Êt quy ho¹ch lµ: 340.008 m2, bao gåm 135.161 m2 ®Êt thuéc x· Phượng L©u vµ 204.847 m2 ®Êt thuéc x· V©n Phó. Trong ®ã 33.112 m2 ®Êt thuéc x· V©n Phó lµ ®Êt dù tr÷ ph¸t triÓn trong tương lai, trước m¾t ®­ược trång c©y xanh t¹o c¶nh quan, c©y xanh c¸ch ly vµ trong tu lai x©y dùng Nhµ dÞch vô cho toµn khu, trung t©m HIV, trung t©m An toµn thùc phÈm v.v..  Khu vực thiết kế quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng, hướng dốc về phía Tây- , độ dốc trung bình là 0,1%. Trong khu quy hoạch có đồi trồng cây bạch đàn, còn phần lớn là diện tích trồng lúa, hoa mầu và ao.

     Khu đất trên hiện nay đang thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Phú Thọ và đã được UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận địa điểm giao cho Sở Y Tế tỉnh Phú Thọ lập dự án đầu tư xây dựng theo định hướng của quy hoạch. Hiện tại trong khu vực không có công trình kiến trúc nào đáng kể, chủ yếu là nhà gạch xây tạm dành cho công việc chăm sóc cây trồng nên rất thuận tiện cho công tác đền bù giải, phóng mặt bằng.

   Khu vực quy hoạch đã hoàn toàn thuận lợi về mọi mặt để xây dựng dự án như nhiệm vụ của Sở Y Tế tỉnh Phú Thọ giao cho Công ty Cổ phần Thiết kế Kiến trúc & Xây lắp Hà Nội thực hiện.

1.             ChØ tiªu quy ho¹ch sö dông ®Êt:   

BÖnh viÖn §a khoa thùc hµnh vïng

: 60-80 m2/giường bÖnh

BÖnh viÖn Nhi tØnh

: 70-90 m2/ giường bÖnh

BÖnh viÖn S¶n tØnh

: 70-90 m2/ giường bÖnh

BÖnh viÖn M¾t tØnh

: 100-150 m2/ giường bÖnh

H¹ tÇng kü thuËt chung

: 30 m2 / giường bÖnh

2.             ChØ tiªu m2 sµn x©y dùng c«ng tr×nh:   

BÖnh viÖn §a khoa thùc hµnh vïng

: 100 m2 sµn/giường bÖnh

BÖnh viÖn Nhi tØnh

: 90 m2 sµn/ giường bÖnh

BÖnh viÖn S¶n tØnh

: 90 m2 sµn/ giường bÖnh

BÖnh viÖn M¾t tØnh

: 90 m2 sµn/ giường bÖnh

3.             C¸c chØ tiªu kü thuËt chung:   

TÇng cao trung b×nh toµn khu

: 5,9 T

MËt ®é x©y dùng toµn khu

: 15,01

HÖ sè sö dông ®Êt là

: 0,7 lÇn.

Tho¸t n­ước bÈn

: 100% chØ tiªu cÊp n­íc

ChÊt th¶i r¾n

: 2,2 kg/giường bÖnh /ngµy ®ªm

CÊp ước cho toµn khu

: 1500 m3/ ngµy ®ªm

CÊp ®iÖn cho toµn khu       

: 17,45 (MVA)

Trở lại
CÁC BÀI VIẾT KHÁC
THIẾT KẾ TRUNG TÂM SẢN NHI - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ (THIẾT KẾ BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH PHÚ THỌ) (17/09/2016)
THIẾT KẾ KHU DỊCH VỤ Y TẾ CHẤT LƯỢNG CAO TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN – TỈNH THANH HÓA (23/04/2019)
THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG (02/06/2017)
THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐÔNG DƯƠNG (16/07/2020)
THIẾT KẾ DỰ ÁN KHU ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ - BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THANH HÓA (16/07/2020)
Xem tiếp
 
 
Tin tức - sự kiện
Thêm loạt dự án nhà ở tại Hà Nội được phép bán cho người nước ngoài
Dân bị thu hồi đất dự án sân bay Long Thành sắp bốc thăm nền tái định cư
Giá vàng hôm nay 8/9: Áp lực giảm giá trước biến động ở châu Âu
5 quy định mới nhất về lương, thưởng người lao động nên biết
Tỷ giá ngoại tệ ngày 8/9: USD tăng giá khi kinh tế Mỹ tốt hơn
Tôm hùm rớt giá chưa từng có
Lợn ăn sâm, trâu uống rượu... hàng lạ bán cho nhà giàu
Gọi vốn buôn nhà lãi suất 35%/năm: Hám lợi cao, coi chừng điều đáng sợ
Thanh toán di động ‘bùng nổ’ trong dịch Covid-19
Muôn kiểu chuyển lậu ngoại tệ ra nước ngoài
Bơ rớt giá thê thảm, chanh dây rụng đầy gốc
Liên hệ
Tư vấn thiết kế
Hotline: 090.323.1433
Hiện có: 7 khách trực tuyến
Phong thủy
 

CÔNG TY CP THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ XÂY LẮP HÀ NỘI
Số 9, dự án 36 căn hộ, Cầu Tiên, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
VP Kiến trúc: Tầng 26 Licogi 13 Tower - 164 Khuất Duy Tiến - Hà Nội
Tel: 043 996 5542 / 090 323 1433  Fax: 043 641 0779  Email: info@hanoicdc.com.vn

 
  Trang chủ
    Giới thiệu    
    Thiết kế bệnh viện    
    Thiết kế khác    
    Dự án đầu tư    
    Tuyển dụng    
    Tin tức    
    Hoạt động công ty    
Liên hệ