THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỰC HÀNH VÙNG, BV NHI, BV SẢN, BV MẮT TỈNH PHÚ THỌ

THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỰC HÀNH VÙNG, BV NHI, BV SẢN, BV MẮT TỈNH PHÚ THỌ